[bouncer]up緊,就快得

發表失敗
發表失敗
原因: 確定
陳澳平 46日
[offtopic3]fn #right#fn #right#fn #right#fn #right#fn #right#fn #right#fn #pkm#fn #pkm#fn #pkm#fn
忘了時間的鍾 46日
但唔出世會去邊先[???] [???]sq
開心手術 46日
出世前唔知係hard mode定easy mode
都係搏一舖je
吹水皇 35日
出世前唔知係hard mode定easy mode
都係搏一舖je


咁又未必
可能好多人出世前都以為自己係高手
揀咗hard mode
點知教學關卡都過唔到, 又無得轉難度:-(
超級抵買囤貨之選
Champion 夢幻粉紫衛衣勁減HK$530+免運費!
www.mytheresa.com
贊助網站
劈友方 35日
出世前唔知係hard mode定easy mode
都係搏一舖je


咁又未必
可能好多人出世前都以為自己係高手
揀咗hard mode
點知教學關卡都過唔到, 又無得轉難度:-(

無論咩mode都會面對痛苦同死亡
所以唔出世先係對人最好嘅狀態
派膠膠 16日
出世前唔知係hard mode定easy mode
都係搏一舖je


世界只有hard mode和very hard mode

冇easy mode
就算係富人,一樣要面對賤匪的可能,交通意外的不確定因素。這只是社會和宏觀的層面。

最恐怖的是在微生物和細胞層面。
細菌、病毒、真菌、寄生蟲、微型寄生蟲、癌細胞,經常向你揮手,招呼你。
卡佳 16日
唔出世,你連呢一刻既感悟都無吧?[sosad]
派膠膠 16日
出世前唔知係hard mode定easy mode
都係搏一舖je


咁又未必
可能好多人出世前都以為自己係高手
揀咗hard mode
點知教學關卡都過唔到, 又無得轉難度:-(


好似林鄭咁,話自己會搞掂社會斯裂,但結果創造史上最具爭議性的法案,提出最撕裂社會的修正法。
派膠膠 16日
唔出世,你連呢一刻既感悟都無吧?[sosad]


唔好在地球出世,去較高等文明的外星世界,或許是出路。
派膠膠 16日
但唔出世會去邊先[???] [???]sq


地球上的生物,基本係互食。

人類和可長久飛行的鳥類,比較好一點。

其實世界最恐怖的唔係人類和動物,而係在微觀世界入面。

害菌假扮益菌繁殖,然後食你身體內的真正益菌,攻擊你細胞。這就是病。
跳到頁尾