[bouncer]up緊,就快得

發表失敗
發表失敗
原因: 確定
三十三方塊酥 1529日
預想:544533
現實:443433

中文係作文死得太慘
濕柒 1529日
理想 3322
現實冇考到
Tritake象 1529日
理想:534(5*)544
實際424(4)443
MutherFocker 1529日
FF: 5 5 5* 5 5 5 5*
現實: 5 4 5* 4 5 5 5*
正義聯盟 1529日
23322
12322
dimitrov 1529日
預想:4444443
現實:5*444443
我是認真的 1529日
預計:343353
真實:343553

但係無諗過今次 DSE 條 Curve 高左

以前預自己入唔到 U,
現實而家成績高左都係入唔到 U
Paradoxes 1529日
預想:54445*5
現實:同上
Per.f.ume 1529日
FF: 244(3)4542
Reality: 4554(4)5*5*4
Per.f.ume 1529日
FF: 244(3)4542
Reality: 455(4)45*5*4
Mumfuc 1529日
預想: 4 4 4 5** 5 5*
現實:5* 5 4 5* 5 5*
不入婦穴 1529日
預想: 5**35*5**5**5**
現實: 5*35*55*5
龜市爺爺 1529日
預想:1 1 U 1 2 1
現實:2 2 U 2 3 2
馬高列奧斯爾 1529日
估 355*(5)42
現實 245*(5)44
葉問愈傷心 1529日
預想: 442433
現實:332232
廢JOHN二世 1529日
AL 預BCDDD
現實ACCBD
相油心生 1529日
預 5 3 5(3) 5* bio5 bafs5*
考完 2(作文離拎左題 )245** bio5 bafs5
放榜 3 3 5(3) 4 bio5 bafs5* HiHi通識
是鬼但 1529日
所以你話EAA 幾off
ABCDEFG咪幾好,****搞到幾拎難睇 呢個post就睇得出
不入婦穴 1529日
所以你話EAA 幾off
ABCDEFG咪幾好,****搞到幾拎難睇 呢個post就睇得出

我同意, 你話5*係A咁都算易睇, 仲幾突出
弱智先諗5** , 不如全部都LV5 , 5* 5** 5*** 5**** 5***** 啦EAA
肥撻 1529日
預想: 334454
現實: 44445*4
暗埃真男人 1529日
22323
21322
社科學院汁男 1529日
預想 5*545**54
現實 544444
Absentia 1529日
FF: 4 5* 5*(4) 5 5** 5** 5*
Reality: 4 5 5(4) 3 5** 5* 5*
三十三方塊酥 1529日
預期 553445
現實 444444
我愛唐詩詠 1529日
預想:22125*2
現實:442344
跳到頁尾